Strategia de dezvoltare a județului Iași este în dezbatere publică

Consiliul-Judetean-CJ-Iasi

Consiliul Județean Iași a elaborat documentul cadru ”Strategia de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2021-2027”. Prin acesta se stabilește un plan de acțiune în domenii precum: reabilitarea infrastructurii județului, modernizarea capacităților instituționale, sprijinirea dezvoltării economice, științifice, tehnologice și de inovare, în corelare cu alocările bugetare locale, naționale și europene, cu politicile și programele de dezvoltare pentru următoarea perioadă de programare la nivelul Uniunii Europene, precum și cu politicile și programele stabilite prin Programul de Guvernare.

„Prin elaborarea „Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași pentru perioada 2021-2027”, ne-am propus stabilirea și implementarea unei viziuni comune prin care să asigurăm dezvoltarea sustenabilă a județului nostru în perioada 2021-2027, cu implicarea, deopotrivă, a tuturor actorilor economici relevanți și a comunității locale în procesul de planificare strategică.

Elaborarea strategiei are la bază dezideratul administrației județene de a crea un mediu strategic favorabil, care să asigure creșterea nivelului de trai și a bunăstării sociale la nivelul județului prin: încurajarea mediului antreprenorial local și creșterea atractivității județului Iași în vederea dezvoltării de parteneriate durabile, atragerea de noi investitori, valorificarea oportunităților externe de finanțare nerambursabilă.” a declarat Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași

La baza planificării strategice se află Viziunea

„Iașul va fi un județ cu o economie competitivă, capabilă să pună în valoare avantajele strategice, cu o dezvoltare teritorială echilibrată urban-rural, cu un turism care valorifică sustenabil resursele existente, cu o calitate a vieții crescută, cu un nivel de cooperare comunitară crescut, un sistem educațional performant și o viață culturală activă și atractivă.”

și Misiunea

„Programarea și planificarea inițiativelor propuse la nivel județean, utilizând o abordare integrată și participativă, astfel încât să existe un cadru propice pentru a fi generate efectele și rezultatele așteptate, în termeni cantitativi și calitativi, asupra mediului economic social și de mediu de la nivel județean.”

care, astfel formulate, oferă pilonii de sprijin pentru obiectivele strategice.

Accelerarea dezvoltării economice a județului Iași, urmărește asigurarea unor condiții mai bune la nivelul economiei locale, al pieței forței de muncă locale și la nivelul cetățenilor prin îmbunătățirea numărului și calității locurilor de muncă și a oportunităților de afaceri, prin dezvoltarea inovatoare a avantajelor sale competitive industriale și logistice și prin exploatarea durabilă a patrimoniului său cultural și natural, concomitent cu îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni.

Strategia de Dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-2027 reprezintă un document de planificare strategică cu un puternic caracter participativ și consultativ, urmărind o identificare cât mai realistă a nevoilor județului Iași din punct de vedere social, economic, ecologic, pentru a menține poziția competitivă pe care acest județ o deține la nivel regional, precum și pentru a-i asigura tranziția, în continuare, către un județ valoros sub toate aspectele.

Crearea unei viziuni comune pentru dezvoltarea sustenabilă a județului Iași în perioada 2021-2027 reprezenta un demers imperativ, în vederea obținerii unui efect sinergic care să reunească eforturile comunității locale, societăților comerciale, asociațiilor nonguvernamentale etc. de a susține dezvoltarea județului sub toate dimensiunile sale.

Prin obiectivele propuse, Strategia contribuie la creșterea nivelului de trai al populației, sporirea bunăstării sociale, dezvoltarea mediului antreprenorial local, crearea de parteneriate durabile, creșterea atractivității pentru investitori și reprezintă un instrument esențial în atragerea de fonduri nerambursabile.

Din punct de vedere al procesului de elaborare, documentul cuprinde ca principale etape: analiza, situației actuale, realizarea analizei de potențial și a analizei SWOT, elaborarea strategiei de dezvoltare și a portofoliului de proiecte, consultarea publică și aprobarea strategiei.