Raportul parlamentarului iesean Camelia Gavrila, perioada august 2019 – ianuarie 2020

Camelia_Gavrila

Finalizarea unei sesiuni parlamentare presupune, în mod firesc, o privire retrospectivă spre activitățile desfășurate, spre provocările întâlnite, spre reușite sau dificultăți consemnate, privite cu obiectivitate în oglinda propriei viziuni, dar și cu responsabilitatea profesionistului matur și a politicianului analitic.

În virtutea abordărilor meticuloase și temeinice, specifice profesorilor, consider că paleta de activități complexe pe care le-am desfășurat a ilustrat seriozitate, consecvență valorică și documentare în domeniul legislativ, în parcurgerea proiectelor și inițiativelor destinate Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport sau aflate în dezbatere în plenul Camerei Deputaților. Am urmărit susținerea avizată a punctelor de vedere, participarea la dezbateri, conferințe și întruniri politice sau de specialitate, în domeniul educației, al cercetării, al culturii, al politicilor de tineret. De asemenea am susținut proiecte, inițiative și demersuri  eficiente în domenii de interferență – fie că ne raportăm la mediu, programe de protecție socială, muncă, sănătate, drepturile omului, implicații și perspective europene sau  internaționale.

Am parcurs în lunile octombrie – noiembrie și o etapă electorală importantă – alegerile prezidențiale, cu strategii și activități de campanie, întâlniri și dezbateri electorale, tensiuni și polemici inevitabile. Subliniez împlinirile programului de guvernare social-democrat, deciziile și măsurile pozitive la care am contribuit cu onestitate, având sentimentul datoriei profesionale respectate.

Dincolo de responsabilități complexe la nivel național, de coordonarea de comisii și departamente care vizează politici macro-sociale și perspective legislative naționale sau internaționale, ca ieșean rămân esențial preocupată de problemele Iașului, de dezvoltarea socială, culturală, economică a orașului și a județului nostru, de aceea activitățile locale, județene, susținerea educației ieșene, a învățământului universitar și preuniversitar ocupă mereu un spațiu aparte în agenda mea, în sensul unei firești receptivități pentru tot ceea ce înseamnă valori, proiecte și repere ieșene…

Mi-am asumat cu responsabilitate în fața ieșenilor un rol public, de aceea voi aduce periodic în atenția opiniei publice, în mod obiectiv și transparent, aspectele cele mai importante din activitatea mea.

Cinci luni de sesiune parlamentară în cifre…

 • 25 de rapoarte dezbătute în cadrul Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților;
 • 21 de avize acordate în cadrul Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților;
 • Diferite documente, comunicări în relație cu UE, în cadrul Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților;
 • 16 întrevederi și participări la evenimente;
 • 6 propuneri legislative;
 • Peste 20 de adrese și interpelări, corespondență cu ministerele și autoritățile publice locale;
 • 30 de comunicate de presă la nivel național și local, semnalând săptămânal probleme, teme de interes, din actualitate;
 • 14 luări de cuvânt în plen;
 • 10 declarații politice.

 Secvențe din activitățile de dezbatere și analiză a inițiativelor, a proiectelor legislative, elaborări rapoarte  în cadrul

Comisiei pentru Învățământ, Ştiință, Tineret și Sport

 • Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, în sensul ca fiecare elev să susţină, în acelaşi interval de timp, un număr egal de examene de aceeaşi natură, atât în cazul examenului de bacalaureat, cât şi în cazul altor evaluări pe parcursul învăţământului preuniversitar.
 • Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea Educaţiei Naţionale, prin care rezultatele evaluării să se exprime în funcţie de nivelul ciclului de învăţământ.
 • Propunere legislativă pentru completarea art. 76 din Legea Educaţiei Naţionale, în sensul instituirii obligaţiei Ministerului Educaţiei Naţionale de a realiza demersurile necesare pentru creşterea numărului de consilieri şcolari, mediatori şcolari şi profesori de sprijin la nivelul unităţilor şcolare şi al judeţelor în care rata de absenteism la examenele finale din clasele a VIII-a şi, respectiv, a XII-a/XIII-a depăşeşte 25% din numărul total al elevilor înscrişi în aceste clase la începutul anului școlar. 
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 257 din Legea Educaţiei Naţionale, prin care directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar să nu poată deţine, pe perioada exercitării mandatului, funcţii de conducere în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau naţional.
 • Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei Educaţie şi cultură media în învăţământul preuniversitar ca disciplină obligatorie pentru elevii claselor VI-IX, în scopul dezvoltării unor abilităţi media şi a unei capacităţi de apreciere critică.
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naţionale, în vederea stabilirii zilei în care începe și se finalizează anul şcolar, precum şi a zilei în care elevii încep propriu-zis cursurile.
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 214 din Legea Educației Naționale cu un nou alineat, în sensul ca rectorul și prorectorul să nu poată deţine, pe perioada exercitării mandatului, funcţii de conducere în cadrul unui partid politic.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale în scopul creşterii gradului de siguranţă în mediul şcolar prin abordarea proactivă a provocărilor generate de fenomenul de bullying în societate.
 • Propunere legislativă pentru prorogarea termenului de realizare a unei evaluări naţionale obligatorii a tuturor absolvenţilor, în baza unei metodologiielaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, ce cuprinde șase probe, pentru generaţia de elevi care încep clasa a V-a în anul şcolar 2020-2021.
 • Propunere legislativă privind completarea art. 95 din Legea Educaţiei Naţionale, în vederea creării posibilității cadrelor didactice specializate pentru limba și cultura romani de a accede la posturile de inspectori școlari, fără îndeplinirea condițiilor impuse pentru ocuparea acestor categorii de posturi (raport de respingere).
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, în sensul acordării unor drepturi/beneficii personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, precum: cursuri de formare profesională continuă gratuite, două salarii minime brute pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră, precum și pentru achiziționarea de materiale didactice și auxiliare didactice curriculare necesare procesului instructiv-educativ, indemnizație de instalare pentru cadrele didactice din mediul rural, asistență medicală gratuită pentru examinările medicale periodice etc.
 • Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
 • Propunere legislativă pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi a art. 361 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, în vederea reglementării modalității de acordare și de recuperare a zilelor libere ale sărbătorilor legale religioase creștine, celebrate la date diferite de către angajați aparținând altor culte religioase.

Avize acordate

 • Modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, urmărindu-se eliminarea discrepanțelor majore salariale existente în sistemul public de salarizare, prin creșterea salariilor de bază sau prin acordarea de sporuri în raport cu condițiile de muncă.
 • Modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr. 466/2004, prin redefinirea cadrului legislativ și reglementarea acestuia în acord cu realitatea socială existentă în România.  
 • Acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Propunerea legislativă acordă dreptul unuia dintre părinți să stea acasă cu copilul, dacă acesta este până în vârsta de 12 ani.
 • Completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii activității de medicină școlară, preșcolară și stomatologică studențească în categoria activităților care sunt finanțate către spital din bugetul de stat.
 • Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, pentru asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării activității acestora un bune condiții și alocarea de fonduri suplimentare.
 • Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, privind posibilitatea efectuării rezidențiatului inclusiv în cabinetele medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie.
 • Modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în sensul să asigure o delimitare mai clară a noțiunii de familie extinsă, în scopul facilitării desfășurării mai rapide a procedurilor menite să identifice cea mai bună măsură de protecție specială pentru copil.
 • Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2019 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultură şi Civilizaţia Levantului, instituție cu personalitate juridică, autonomă, instituție publică de specialitate și centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință.
 • Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare.
 • Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală: schimbul de locuință să se poată realiza în orice moment în perioada  de valabilitate  a contractului  de închiriere.
 • Programul naţional „Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenţi”, adresat absolvenților care nu au avut niciodată un contract de muncă, cu următoarele facilități: acoperirea integrală a cheltuielilor salariale și scutirea de impozit pe salarii, pentru o perioadă de 24 de luni.
 • Modificarea Legii nr. 248/28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, prin creșterea numărului de copii beneficiari ai unor măsuri de sprijin pentru a reduce abandonul școlar.

Comunicări cu Uniunea Europeană

 • Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor

La 4 decembrie 2018, Comisia Europeană a publicat o evaluare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (SNIR) până în 2020. Raportul sintetizează tendințe importante vizând cele patru domenii de politică ale cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (educație, ocuparea forței de muncă, sănătate și locuințe), precum și combaterea discriminării și a atitudinilor negative față de romi.  

PROPUNERI LEGISLATIVE INIŢIATE

 • Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia naţională, în sensul garantării unor forme de protecție a venitului salariatului, precum și menținerea unei motivări adecvate a muncii prin evitarea aplatizării excesive a grilei de salarizare.
 • Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ținând cont de faptul că drepturile salariale ale categoriei de personal: biochimiști, biologi și chimiști din sistemul sanitar sunt inechitabile în raport cu importanța muncii pe care o desfășoară în laboratoarele de analize medicale.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor: „Asociațiile și federațiile pensionarilor pot dobândi, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile și imobile, necesare realizării scopului pentru care sunt înființate, inclusiv de la autoritățile administrației publice locale.”
 • Propunere legislativă privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă, ce are ca scop: definirea statutului spitalelor de psihiatrie și măsuri de siguranță, stabilirea cadrului instituțional pentru managementul pacienților care au săvârșit fapte penale.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în sensul elaborării unui cadru normativ coerent, menit să integreze soluțiile legislative necesare cu impact juridic și economic ce reglementează învățământul profesional-dual.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 83 din Legea Educaţiei naţionale 1/2011 în sensul existenței unui post de consilier școlar pentru un număr de 600 de elevi, respectiv 300 de preșcolari.

Activități desfășurate în calitate de

COORDONATOR AL DEPARTAMENTULUI PENTRU EDUCAȚIE NAȚIONALĂ  

Obiective îndeplinite:

 • Constituirea grupurilor de lucru;
 • Organizarea unor dezbateri tematice și  întâlniri periodice;
 • Elaborarea de analize, propuneri, măsuri pentru educație, inclusiv actualizarea Programului de guvernare pentru perioada 2018-2020;
 • Identificarea de soluții legislative pentru rezolvarea concretă a unor probleme din învățământ;
 • Organizarea unor ateliere de lucru/work-shop-uri, seminarii, conferințe pe teme educaționale de actualitate din domeniul formării inițiale și continue, în corelație cu cerințele și evoluțiile de pe piața muncii la nivel intern și internațional;
 • Participarea la conferințe de presă, mese rotunde, comunicare publică și mediatizare a proiectelor, a inițiativelor departamentului și a rezultatelor obținute.

DECLARAȚII POLITICE, COMUNICATE DE PRESĂ și LUĂRI DE CUVÂNT ÎN PLEN  

 1. Educația prioritate națională, prioritate parlamentară
 • Idealuri educaţionale, dificultăţi, împliniri şi proiecţii necesare în învățământul românesc
 • Siguranţa şi securitatea în şcoli –  condiţii esenţiale pentru o educaţie de calitate
 • Educaţie, formare profesională, devenire a tinerilor în societatea cunoaşterii. Reuşite şi perspective social-democrate
 • Politicile de tineret – o prioritate pentru dezvoltarea României
 • Rolul și destinul României în contexte naționale și internaționale 
 • România – membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Abordări naţionale şi dimensiune internaţională
 • România – noi evoluții în continuitatea Centenarului
 • Confluențe intereducaționale – raport în calitate de coordonator al delegației pentru o vizită de lucru în Suedia
 • Oraşul Iaşi, la interferența dintre istorie, cultură şi actualitate
 • Perspective politice –  argumente, opinii, reacții
 • România în faţa unor nesfârşite crize politice
 • Bugetul României pentru anul 2020, sub semnul indiferenţei şi al sfidării democraţiei
 • Reformarea Partidului Social Democrat, un demers logic, necesar şi complex
 • Opinii, teme, intervenții în plen
 • Necesitatea suplimentării bugetului pentru educaţie
 •  Aspecte cu privire la legislația muncii
 • Drepturi și facilități pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, finanțarea cursurilor de formare profesională, asistență medicală gratuită
 • Organizarea și finanțarea rezidențiatului, măsuri urgente pentru susținerea specializării tinerilor medici
 • Importanța consilierii pentru carieră și orientare școlară, rolul psihologului școlar, dar și al consilierii pentru studenții aflați în programul de licență, măsuri de prevenire a abandonului școlar și universitar
 • Importanța minorităților, a dialogului multicultural și interetnic, soluții de evitare a eșecului școlar și de susținere a egalității de șanse, a incluziunii sociale

CONFERINȚE, ÎNTREVEDERI, PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE

Activități în străinătate

 • Vizită de studiu a unei delegații a Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport  la Stockholm (Suedia), în intervalul 24-27 septembrie 2019. Programul vizitei a cuprins o întrevedere cu reprezentanți ai Comisiei permanente pentru educație și ai Comisiei permanente pentru afaceri culturale și cu membrii ai Grupului de prietenie Suedia-România din Parlamentul Suediei; convorbiri la Autoritatea Suedeză pentru Învățământ Superior, Inspectoratul Școlar Suedez, Agenția Națională Suedeză pentru Educație, Consiliul Suedez pentru Învățământ Superior, în cadrul cărora partea suedeză a prezentat sistemul național de educație – valori și principii, structură, organizare, politici și strategii, sistemul de evaluare, traseele absolvenților. Convorbirile de la Universitatea Karolinska au vizat învățământul superior din cele două state, mobilitatea cadrelor didactice și a studenților, programele de cooperare internațională, accesul pe piața muncii, programele de cercetare universitară.

Evenimente în ţară

Participări la festivități publice semnificative

 • Ziua Națională a României, cea mai importantă sărbătoare națională, în anul 1 după Centenar, prilej de analiză a perspectivelor de dezvoltare în continuitatea CENTENARULUI sărbătorit.
 • Ziua Armistițiului, care celebrează momentul în care au încetat ostilitățile din Primul Război Mondial, pe data de 11 Noiembrie 1918, file de istorie națională și integrare a României în istoria europeană.
 • Deschiderea anului școlar și a anului universitar
 • Emoții de septembrie, deschidere de an școlar 2019-2020 în spațiul modern și primitor al Școlii Primare „Mihail Kogălniceanu” (structură a Colegiului Național „Mihai Eminescu”) – o instituție care împletește tradiția școlilor haretiene și istoria onorantă cu modernitatea unui învățământ de secol XXI.
 • Povestea începutului de an școlar continuă în comuna Heleșteni, la Școala Gimnazială Oboroceni, într-un peisaj rural în care culorile toamnei și bucuria copiilor creează o atmosferă de basm.
 • Un important popas este în orașul Târgu Frumos, la Liceul Teoretic „Ion Neculce”,  loc istoric, cu rezonanța trecutului, legat de numele cronicarului Neculce și de criticul Garabet Ibrăileanu, popas obligatoriu pe drumul spre Iași, în timpurile străvechi…
 • În spiritul diversității, al respectului pentru conceptele de incluziune și echitate, s-au completat deschiderile simbolice ale noului an școlar cu o vizită și cu un schimb de opinii, alături de profesorii și elevii Liceului Special „Moldova”, o școală destinată elevilor nevăzători.
 • Un nou an academic, în ambianța culturală a orașului Iași a fost inaugurat prin alocuțiuni, prezentări și dezbateri în Aula „M. Eminescu” a Universității ”Al. I Cuza” din Iași.

Participări la manifestări educaționale de amploare

 • Gala Excelenței în Educație, ediția a VIII-a, eveniment public de apreciere a elevilor olimpici și a profesorilor îndrumători, pe care l-am inițiat în anul 2012, prilej de a continua acordarea mai multor premii olimpicilor ieșeni și din partea Parlamentului României, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport.
 • Proiectul Bursele Academica, inițiat de Clubul Rotary Curtea Domnească, susținut și de celelalte cluburi Rotary din Iași, destinat educației și tinerilor performanți, cu potențial intelectual deosebit.
 • Dezbatere pe teme de educație, formare profesională și parteneriat cu agenții economici, întâlnire organizată de Camera de Comerț Romano-Germană. S-au conturat opinii și puncte de vedere diferite despre educație, relația cu antreprenoriatul, pregătirea tinerilor pe ruta profesională și tehnică, s-au analizat rezultatele anului școlar anterior, dificultăți și oportunități, modele europene de succes, formulându-se soluții și sugestii pentru o implicare mai susținută a comunităților, a companiilor din mediul privat în contextul demersului educațional și de profesionalizare a tinerilor absolvenți. 
 • Forumul Internațional World School, eveniment educațional cu profunde valențe interculturale, organizat în perioada 23 septembrie – 5 octombrie 2019, la Iași, de către Colegiul Național “C. Negruzzi”, singura școală din România care de peste 20 de ani este membră a acestui proiect complex, inițiat de Școala Internațională Kanto din Japonia – participare în calitate de profesor al școlii și parlamentar implicat în proiect. Sala Henri Coandă din Palatul Culturii a fost spațiul elevat în care s-au rostit alocuțiuni, s-au prezentat delegațiile din 20 de țări, peste 100 de elevi și profesori din Australia, Canada, China, Finlanda, Germania, India, Indonezia, Italia, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Macao, Statele Unite ale Americii (SUA), Rusia, Africa de Sud, Sri Lanka, Tailanda, Turcia, Marea Britanie, Japonia și Vietnam. Am transmis mesajul de apreciere și susținere din partea Parlamentului României, mesajul Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport, subliniind importanța pregătirii tinerilor pentru o lume a globalizării și dezvoltării tehnologice, pentru dialog și dezbateri, pentru a aprecia valori ca toleranța, pacea, dezvoltarea sustenabilă, diferențele culturale care ne îmbogățesc, ne învață să ieșim din limitare și din izolare culturală.
 •   Cu ocazia festivității organizate de Instituțiile de învățământ Lumina, care au sărbătorit 25 de ani de activitate educațională în România, am primit din partea echipei manageriale o distincție pentru colaborarea noastră de lungă durată, pentru susținerea pe care le-am arătat-o încă de la începuturi, precum și pentru promovarea proiectelor și solidaritatea parlamentară față de valori ca diversitate, competiție, educație de calitate.  
 • Conferinţa anuală a directorilor din învăţământul preuniversitar ieşean, un eveniment major în ambianţa culturală şi educaţională a Iaşului, un timp al dialogului, al analizelor retrospective, al proiecţiilor pentru anul şcolar început, alături de peste 300 de directori, directori adjuncţi, inspectori, reprezentanţi ai autorităţilor locale, parteneri dintr-o comunitate mereu alături de şcoală.
 • Inaugurarea Atelierului de Robotică, renovat și modernizat, un eveniment educațional semnificativ, de calitate și impact pedagogic, organizat de Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași în colaborare cu mediul academic.  
 • Inaugurarea Școlii Primare Gănești – etapă în evoluția și modernizarea învățământului rural. În continuitatea lucrărilor de modernizare ale școlilor din satele Războieni și Buznea, susținute de-a lungul timpului în calitate de inspector școlar general,  consemnăm finalizarea Școlii Primare Gănești, proiect de suflet spre care m-am orientat cu preocupare și consecvență, pentru primirea în ritm rapid a avizelor educaționale, pentru finalizarea demersurilor la nivel național, astfel încât admirăm acum un edificiu școlar adecvat secolului XXI.
 • Inaugurarea Școlii Primare Prigoreni din Comuna Ion Neculce – Evenimentul simbolic la care am avut onoarea să particip consemnează bucuria finalizării unei noi școli în mediul rural, în contextul unor programe ample și ambiţioase de modernizare a satului românesc – PNDL 1 și 2, valoarea acestui proiect fiind de 1 949 099 lei.
 • Succesiune de aniversări, ceremonialuri educaționale, dezbateri de substanță în mediul ieșean – Aniversarea Colegiului Național “Emil Racoviță” din Iași, care a sărbătorit 55 de ani sub semnul excelenței, Zilele Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași, sărbătoarea aniversară a Colegiului Național “Garabet Ibrăileanu”, la 120 de ani, precum și Zilele Casei Corpului Didactic “Spiru Haret” Iaşi.

Dezbateri, consultări publice, evenimente educaționale majore 

 • Am organizat în ziua de 6 noiembrie 2019, la Hotelul Unirea din Iaşi – o amplă dezbatere şi consultare publică, un eveniment semnificativ cu titlul Educație, formare profesională, devenire a tinerilor în societatea cunoașterii. Reușite și perspective social-democrate, la care au participat peste 200 de profesori, psihologi, experţi în educaţie, manageri, consilieri şi parlamentari, precum şi autorităţi locale. Evenimentul şi-a propus analiza etapelor recente parcurse, a împlinirilor din domeniul educaţiei in contextul programului de guvernare social-democrat, dar şi consemnarea dificultăţilor, a provocărilor, prezentarea unor idei şi soluţii pentru şcoală în general, inclusiv pentru şcoala ieşeană. In acest sens s-au deschis și unele serii de consultări publice pe teme importante legate de sistemul de învăţământ, formare profesională, politici pentru tineret, pe care le voi continua periodic, pentru elaborarea și adaptarea unor strategii educaționale coerente și relevante.

Participări si implicări în evenimente și manifestări culturale

 • Gala Tineretului din România, eveniment național organizat an de an de Ministerul Tineretului și Sportului, găzduit acum la Iași, în contextul deținerii titlului de “Capitală a Tineretului din România”, de către orașul nostru. Gala Tineretului își propune să recunoască meritele tuturor celor implicați în proiecte și inițiative cu și pentru tinerii din România, proiecte educaționale, culturale, de voluntariat.
 • Festivalul Interetnic Internațional „Confluențe”, manifestare culturală autentică, aflată la cea de-a XII-a ediție, inițiată de Asociația Italienilor din România și desfășurată la Iași, în parteneriat cu Consiliul Județean Iași; dezbaterile, mesele rotunde, prezentările au conferit substanță științifică Festivalului, care depășește astfel zona artistică și de expresie culturală a minorităților, prin incursiuni științifice, interogații, analize sociologice și politice ale lumii complexe în care trăim, într-o vecinătate și interferență de istorii, culturi, religii, mentalități. Am susținut prezentarea cu titlul VALORILE MULTICULTURALISMULUI ȘI EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ – PROVOCĂRI ALE SOCIETĂȚII POSTMODERNE, subliniind faptul că dinamica socială a ultimilor ani a adus cu sine un set de provocări pentru lumea contemporană, pe care sistemul educațional nu le poate ignora, dat fiind modul în care accentele se deplasează de la mediile dominant monoculturale spre deschiderile interculturale.
 • Continuarea colaborării cu organizatorii Galei Edumanager în vederea jurizării proiectelor premiate în cadrul festivităților organizate la București, în data de 21 noiembrie 2019, la care au participat peste80 de lideri ai instituțiilor de învățământ românești – reprezentați ai inspectoratelor școlare județene, directori de instituții din învățământul preuniversitar, reprezentați ai universităților, ai asociațiilor profesionale din domeniu și reprezentanți ai companiilor private

Perspective și abordări județene.

Participări la ședințe de lucru organizate de autoritățile locale

 • Prezentări și dezbateri în cadrul Comisiei pentru Dialog Social, abordări interesante pe tema Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă – un concept complex, un program relevant pentru secolul nostru cu obiective și ținte majore. S-a analizat și explorat   Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, o evaluare statistică, la nivel național și în profil teritorial, a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Agenda 2030 deschide un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării, are un caracter universal, promovând echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu.
 • Temele se corelează cu activitățile pe care le desfășor în cadrul Subcomisiei multidisciplinare pentru Dezvoltare Durabilă din Camera Deputaților, în cadrul Parlamentului și în relația cu Guvernul României.
 • Întâlniri cu autorități din mediul rural pentru susținerea proiectelor locale