Nicolae Ciucă a semnat o Hotărâre de Guvern pentru un chioșc și automate de cafea, într-o unitate MApN

62314648

Un chioșc și montarea unor automate de cafea a a fost decisă prin hotărâre de Guvern, într-un spațiu deținut de Ministerul Apărării Naționale.

Premierul Nicolae Ciucă a decis, prin Hotărâre de Guvern, închirierea unui spațiu pentru înființarea unui chioșc alimentar și montarea unor automate de cafea. Actul normativ a intrat în vigoare, o dată cu publicarea în Monitorul Oficial.

„Hotărâre privind închirierea unei părți din imobilul 301 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naționale

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și al art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.-(1) Se aprobă închirierea unei părți din imobilul 301, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru funcționarea unui chioșc alimentar de unitate, respectiv pentru montarea unor automate de cafea.

(2) Inchirierea părţii de imobil prevăzuta la alin. (1) se face prin licitație publica, în condițiile legii.

(3) Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu aceeaşi perioadă, prin act adițional, cu acordul părților.

(4) Prețul minim al închirierii pentru partea din imobilul 301 este de 420 euro/lună fără TVA, iar plata va fi efectuată în lei la cursul de schimb valutar leu-euro stabilit de Banca Națională a României în ziua emiterii facturii.

Art. 2. – Se împuterniceşte Ministerul Apărării Naționale, în calitate de administrator al imobilului 301, să deruleze procedura de licitație publică pentru închirierea părții de imobil prevăzută la art. 1 alin. (1).

Art. 3. Sumele obținute din închirierea părții de imobil se varsă integral la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCA”