IPJ Iași scoate la concurs 12 posturi vacante

Politia Romana

IPJ Iași scoate la concurs 12 posturi vacante de ajutor șef de post, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă.

Localitățile în care sunt disponibile posturile de ajutor șef post la Posturile de Poliție comunale sunt Ungheni, Ipatele, Popricani, Roșcani, Țibănești, Costuleni, Gorban, Moșna, Prisăcani, Ciohorăni, Sinești, Cucuteni.

Înscrierile se fac până în data de 24 septembrie, inclusiv. În perioada 11-19 octombrie se va derula proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice. Pe 23 octombrie va avea loc proba scrisă și tot atunci vor fi publicate rezultatele.

Contestații se pot depune a doua zi, iar publicarea rezultatelor finale se va face cel târziu în data de 26 octombrie.

Dosarul de recrutare trebuie să conțină: cererea de înscriere şi CV, copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente (foaie matricolă sau, după caz); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice) copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar; copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; copie a permisului de conducere, categoria ”B”; autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului; extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); o fotografie color 9×12 cm; adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei; aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării,
emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.