Final de Proiect Erasmus + la Școala Gimnazială Prisăcani

diplome de participare

Școala Gimnazială Prisăcani a organizat în data de 28 august 2019 Conferința de finalizare a Proiectului de mobilitate şcolară Erasmus +, KA1, „Printr-o educație de calitate în mediul rural, asigurăm succesul elevilor noștri”, contract proiect 2018-1-RO01-KA101-048096.

Proiectul se derulează în perioada 2 iulie 2018 – 1 septembrie 2019 (14 luni), iar bugetul aprobat a fost de 18 600 Euro. Proiectul de parteneriat european a oferit oportunitatea formării în context european în domeniul dezvoltării instituționale și managementului inovativ, respectiv proiectarea şi învăţarea bazată pe competenţe, metode şi instrumente inovatoare şi eficiente pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice în vederea asigurării creşterii calităţii în educaţie, metode care să promoveze gândirea critică şi motivarea elevilor pentru a obţine rezultate bune la matematică, ştiinte, citire şi înţelegere, la probele de aptitudini pentru liceele vocaționale, cât și la examenele de Evaluare Naţională.

Obiectivul general a constat în training profesional pentru opt participanţi care s-au familiarizat cu tehnici şi metode activ – participative, centrate pe elev, în vederea modernizării şi inovării procesului instructiv – educativ. Aceştia au devenit mentori pentru celelalte cadre didactice din şcoală, pentru elevii şcolii, părinţi şi comunitatea rurala Prisăcani.

Programul conferinței a cuprins prezentarea proiectului de mobilitate şcolară, cât și a oportunităților oferite de Erasmus +, de către coordonatorul proiectului, prof. Liliana Lemnaru – directorul școlii. Activitatea a continuat cu două ateliere de lucru: Educational Management  School Leadership“ și „Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools.

Participarea la atelierul de formare „Educational Management & School Leadership“ a creat oportunitatea participanților, profesori de diferite specialități, părinți, membri ai comunității locale, de a împărtăși idei cu privire la gestionarea conflictelor în mediul şcolar, astfel încât negocierile să aibă un rezultat pozitiv.

Astfel, participanții au fost invitaţi să rezolvăm studii de caz cu probleme care pot apărea în cadrul şcolilor, fie în administrare, fie între profesori și elevi şi să găsească cea mai bună cale de a gestiona aceste conflicte. Au fost abordate probleme legate de gestionarea eficientă a şcolii, managementul organizației, managementul schimbării și abilitățile necesare managerilor pentru rezolvarea conflictelor.

În cadrul atelierului de formare cu tema Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools, participanții au exersat învățarea bazată pe proiecte și competențe.

Activităţile s-au desfăşurat în echipă, iar cadrele didactice participante au relaționat și au colaborat pentru realizarea cu succes a proiectului propus. Cadrele didactice, agenţi ai schimbării, trebuie să acționeze în direcția alimentării noilor inovații didactice cu elemente de tehnologie. Pentru a realiza acest demers, eficient și inovativ, au fost prezentate platforme educaționale ce pot fi utilizate de cadrele didactice în scopul realizării unor lecții atractive, ce îi implică în mod activ pe elevi și care le oferă acestora o perspectivă interdisciplinară, cu exemplificare pe aplicația Padlet.

În urma încheierii mobilităților, a aplicării cunoștințelor și competențelor dobândite în activitatea didactică, au fost elaborate două broșuri în cadrul celor două fluxuri de mobilitate:

”Bune practici privind ameliorarea nevoilor instituționale” și ”Exemple de bună practică în context european în cadrul proiectului Printr-o educație de calitate în mediul rural, asigurăm succesul elevilor noștri”.

Au fost propuse planuri de lecție și discipline de opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare de către cadrele didactice participate la formare în context european. Astfel, în oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020 au fost aprobate, la toate clasele de gimnaziu, discipline opționale de matematică în context interdiscipinar.

Pentru a realiza cadrul unei comunicări eficiente la nivel instituțional cu membrii consiliului de administrație, cu părinții, cu agenții economici din comunitate și în cadrul comisiilor metodice a fost amenajată o Sală de suport și consiliere pentru părinți Sală pentru activități metodice.

Formarea profesională și dezvoltarea personală în traseul spre succes pe tema internaționalizării școlii a fost o experiență reușită, care ne-a permis atingerea obiectivelor propuse. Principalul merit al acestui proiect rămâne acela de a fi reuşit să atragă fonduri europene în vederea dezvoltării resurselor umane ale şcolii, a stimulării colaborării dintre cadrele didactice pentru crearea unei deschideri europene atât în organizarea instituţională, cât şi în demersurile educaţionale.