Astazi începe examenul de titularizare

titularizare

Astazi are loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022.

Proba va începe la ora 9:00 și, în județul Iași, se va susține la 59 de discipline și se va desfășura în 4 centre de concurs (Colegiul Național Iași, Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași, Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași).

Au dreptul să participe la proba scrisă candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţia specială la clasă sau la proba practică, inclusiv absolvenţii promoţiei din acest an.

Pentru acest concurs, la nivelul județului Iași, s-au înscris 1859 de candidați, dintre care 377 de candidați provin din promoția curentă. Dintre cei înscriși, în urma susținerii probelor practice și a inspecțiilor la clasă, 1764 de candidați au dreptul de a participa la proba scrisă.

Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 şi cel mai târziu la orele 8.00. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susţine proba scrisă.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). Conform metodologiei, în aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. 

În toate sălile de concurs vor fi instalate camere audio-video de supraveghere.

Candidații nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea concursului în condiții de legalitate, echitate şi obiectivitate. Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen, conform metodologiei.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 118 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul dedicat.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice în data de 19 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de  20 iulie, până la ora 12:00. 

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menționat în data de 27 iulie.

La nivel județean sunt disponibile 164 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (90 în mediul urban şi 74 în mediul rural). Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar în limba română – 40 de posturi (340 de candidați), învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar în limba româna – 36 de posturi (260 de candidați), matematică – 6 posturi (111 candidați) etc.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 29 iulie şi 1 august.

Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.