Angajari la Baza de Agrement Ciric

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 22.05.2024, ora 10oo – proba practică pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat I – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric – Direcția Exploatare Patrimoniu.

Data limită depunere dosare: 20.05.2024.

Etapele concursului:
– selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
proba practică: 28.05.2024, ora 12oo la Baza de Agrement Ciric din Str. Aeroportului;
– interviul: se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice, data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

Angajari la Baza de Agrement Ciric

Condiții specifice de participare la concurs:
– studii medii – studii medii liceale sau profesionale, absolvite cu diploma de bacalaureat sau atestat/certificat profesional;
– vechime în muncă: minim 5 ani.

Conform art. 35 din H.G. nr.1336/2022 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2 din H.G. nr.1336/2022;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– copia carnetului de muncă, adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– curriculum vitae, model comun european;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Informații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11 – Serviciul Resurse Umane, telefon 0232/267582, int.275.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *