Amenzi de zeci de mii de lei aplicate angajatorilor din Botoșani

gethumbDetails

În cursul trimestrului III 2022, conform situţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată, în cadrul acţiunilor de control, au fost efectuate 276 controale dintre care, 108 controale de fond și 20 controale având ca tematică respectarea unor legi speciale din domeniul relațiilor de muncă. În cadrul acestor controale au fost intervievate  pe baza fișelor de identificare un număr de 389 persoane.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi 15 angajatori, au fost dispuse 206 măsuri de remediere a deficiențelor, s-a verificat modul de îndeplinire a 127 măsuri dispuse prin procesele-verbale încheiate la controalele anterioare, au fost aplicate 21 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 13 amenzi în valoare totală de 257.300 lei şi 8 avertismente scrise.

În conformitate cu Programul Cadru al ITM Botoșani, pe parcursul trim. III al anului 2022 au avut loc următoarele campanii și acțiuni:

Campanie Națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730

În perioada 15-22 iulie 2022, s-au efectuat controale la 12 angajatori care îşi desfăşoară activitatea în stațiile de distribuție a carburanților auto, verificându-se în special respectarea prevederilor legale care reglementează relaţiile de muncă cu privire la:

 • angajarea personalului cu contracte individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial;
 • transmiterea, în termen legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • durata timpului de muncă şi munca suplimentară;
 • întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariaţi;
 • repausuri periodice;
 • munca de noapte;
 • acordarea drepturilor salariale;
 • regulamentul intern / contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

La societăţile controlate, numărul total de angajaţi a fost de 1892, dintre care doar 9 aveau contracte individuale de muncă cu timp parţial. Au fost dispuse 9 măsuri, cele mai frecvente neconformităţi fiind:

 • nerespectarea obligaţiei de a păstra un exemplar al contractului individual de muncă la punctul de lucru;
 • nerespectarea obligaţiei de a elibera salariaţilor sau foştilor salariaţi adeverinţe de vechime şi extras din Revisal la încetarea activităţii acestora;
 • necompletarea reală în documentele de evidenţă a timpului de muncă a numărului de ore efectiv lucrate de către salariaţi, fără precizarea orelor de început şi de sfârşit ale programului de lucru;
 • neinformarea angajaţilor cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat;
 • expirarea contractului colectiv de muncă şi neînceperea negocierii pentru unul nou.

Campania Naţională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În intervalul 19-22 septembrie 2022, inspectorii de muncă au urmărit modul în care sunt respectate prevederile legale din domeniul relaţiilor de muncă cu privire la:

 • durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor Legii 52/2011;
 • respectarea de către beneficiari a prevederilor legale cu privire la înfiinţarea, completarea şi prezentarea registrului de evidenţă a zilierilor;
 • dovada plăţii remuneraţiei cuvenite zilierului;
 • folosirea zilierilor pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de lege.

În cadrul acestei campanii, au fost efectuate controale la un număr de 22 de beneficiari, dispunându-se 7 măsuri pentru remedierea deficienţelor.

Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la registrul general de evidență a salariaților

În cadrul acestei acțiuni, pe parcursul trimestrului III au fost eliberate 45 de adeverințe în baza documentelor existente în arhiva ITM, au fost eliberate 5482 de certificate /rapoarte cu informații extrase din baza de date gestionată de Inspecția Muncii, au fost preluate la sediul I.T.M. un număr de 706 registre electronice ale salariaților, au fost eliberate 193 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților, s-au primit 45 de notificări privind încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori în vederea completării şi transmiterii registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Zilnic, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă Monitorizare Relații de Muncă sunt implicați în activități de organizare și distribuire a  carnetelor de muncă, prin colectarea de informații din bazele de date existente la nivelul instituției și înștiințarea titularilor pentru ridicarea acestora. La începutul perioadei de referinţă se aflau în evidența ITM Botoșani un număr de 10139 carnete de muncă, din care 52 au fost eliberate pe parcursul trimestrului III.

În perioada 1 iulie – 30 septembrie 2022, inspectorii de muncă din compartimentul C.C.M.M.R.M. au soluţionat şi formulat răspunsuri la un număr de 340 adrese înaintate de către poliţie, organe fiscale, organe ale administraţiei publice locale, organe de urmărire penală, instanţe de judecată, alte instituţii ale statului, persoane fizice şi juridice.

În al III-lea trimestru al anului 2022 s-au eliberat parole la un număr de 6 beneficiari pentru care zilierii desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional.

Tot în această perioadă, inspectorii din cadrul compartimentului C.C.M.M.R.M. au soluţionat în termenul legal adresele primite de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani, pentru care, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost interogată baza naţională de date organizată şi administrată de Inspecţia Muncii pentru un număr de 5125 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de pe raza judeţului Botoşani.

Inspectorii din cadrul compartimentelor Control Relații de Muncă și Control Muncă Nedeclarată au efectuat 271 controale având ca tematică respectarea prevederilor HG nr. 905/2017, s-a aplicat un avertisment și s-au dispus 52 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

Acțiune de informare și verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În cadrul acestei acțiuni care se desfășoară pe parcursul întregului an, se are în vedere controlul angajatorilor care au cel puțin 21 de salariați, cu privire la respectarea prevederilor art. 129 din Legea nr.62/2011.

Ca urmare a acțiunilor de informare a angajatorilor cu privire la obligațiile ce le revin privind negocierea colectivă, în trimestrul III s-au înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani 9 contracte colective de muncă și 2 acte adiționale de prelungire a celor ce urmau să expire.